Zapisy do przedszkola

Zapisy do przedszkola

DO RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA:

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU wypełnione deklaracje (prosimy drukować deklarację dwustronnie) należy złożyć w placówce oraz potwierdzić ten fakt podpisem na liście do 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) w terminie od 12 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

DO RODZICÓW NOWYCH KANDYDATÓW:

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  Dz.U.z 2023r. poz.900 z późn.zm). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria są brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

INFORMATOR (827 kB)
UCHWAŁA (109 kB)
ZARZĄDZENIE (437 kB)
 

 Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: tarnow.pl w zakładce "Dla mieszkańców" - Edukacja - Rekrutacje do przedszkoli i szkół - Rekrutacja do przedszkoli  - poniżej link do strony:

Rekrutacja do przedszkoli

W serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji - zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Pliki do pobrania dotyczące naboru do przedszkoli na rok szkolny 2024/25 dostępne również na powyższej stronie.