Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Przedszkola Publicznego nr 24 w Tarnowie

Przedszkole Publiczne nr 24 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 24 w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego lub napisów do części zdjęć i filmów umieszczonych na stronie,
 • brak audiodeskrypcji filmów umieszczonych na stronie,
 • częściowy dostęp do przeglądania strony przy użyciu nawigacji klawiatury.

Wyłączenia

 • strona została utworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Szatko.
 • E-mail: dyrpp24@umt.tarnow.pl
 • Telefon: (14) 690 32 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 24 w Tarnowie
 • Adres: ul. Westerplatte 11, 33-100 Tarnów
 • E-mail: dyrpp24@umt.tarnow.pl
 • Telefon: (14) 690 32 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkolny usytuowany jest w ogrodzie przedszkolnym ogrodzonym siatką. 
Do głównego wejścia w budynku prowadzi chodnik od furtki przy ul. Westerplatte. 
Obok furtki znajduje się brama wjazdowa, przez którą można wjechać samochodem na teren ogrodu przedszkolnego i tym samym chodnikiem dotrzeć do głównego wejścia budynku. 
Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 6 stopni (jest dostępny podjazd dla wózków dziecięcych) oraz drzwi otwierane ręcznie. 
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
Po wejściu do budynku oddelegowany pracownik obsługi udziela informacji.
Budynek jest trzypoziomowy (poziom -1, 0 i 1) - posiada schody. 
Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie 0. 
W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
Aby dostać się z poziomu 0 na poziom -1 należy pokonać 15 stopni, z poziomu 0 na poziom 1 należy pokonać 22 stopnie.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku dla osób słabo widzących i niewidomych.