Płatności

Płatności
  1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części: opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu, oraz opłata za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych udzielanych przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (tj. powyżej 5 godzin dziennie za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu).
  2. Opłata za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych udzielanych przez przedszkole nie dotyczy dzieci 6/letnich. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego w roku, w którym kończy 6 lat – informuje MEiN.
  3. Opłata za świadczenie usług udzielanych przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej za każdą rozpoczętą godzinę wynosi:      

a) pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola 100 % 1,00 zł.

b) drugie dziecko uczęszczające do przedszkola 70 % tj. 0,70 zł.

c) każde kolejne oraz niepełnosprawne    50 % tj. 0,50 zł.

d) posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny 50 % tj. 0,50 zł.

4.  Niepełnosprawność, o której mowa w pkt. 3. c) dotyczy dzieci posiadających orzeczenie poradni wydane przez zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych.

5. Opłata za przedszkole naliczana jest zgodnie z treścią deklaracji zawartej pomiędzy rodzicami a przedszkolem.

6. Opłatę za przedszkole rodzic ponosi za dni i godziny faktycznej obecności dziecka w przedszkolu. Zgłoszone nieobecności dziecka w przedszkolu, bądź dłuższy czas pobytu dziecka w przedszkolu niż zadeklarowany stanowią podstawę do finansowego rozliczenia nadpłaty lub niedopłaty w następnym miesiącu.

7. Opłatę za wyżywienie rodzic wnosi z góry do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, natomiast opłatę za świadczenie usług do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto przedszkola

8. Za zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu (gimnastyka korekcyjna) rodzic nie płaci, ponosi tylko koszty świadczenia usług przez przedszkole, czyli 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

podstawa prawna:  Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

Tarnów, 1 września 2023 r.

Wyżywienie

Śniadanie - 2,50 zł

Obiad - 4,50 zł

Podwieczorek - 2 zł

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

              1 zł

Koszt żywienia dzieci ustalony jest na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Opłata za świadczenie usług udzielanych przez przedszkole w czasie  przekraczającym realizację bezpłatnej podstawy programowej
za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł

Konto do wpłat

57 1020 4955 0000 7902 0267 7185