Wizja i misja

Wizja Przedszkola

-Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

-Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

-Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych.

-Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

-Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

-Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

-Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.

-Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy.

-Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

-Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

-Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Misja Przedszkola

Każde dziecko jest ważne! Zrobię wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz kierowana przeze mnie placówka pomoże mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Pragnę, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcę w naszym przedszkolu wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Będę promować pozytywne zachowania i wspierać każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.