Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie pracy bieżącej, dotycząca wspomagania rozwoju dzieci w obszarach wymagających działań stymulująco-kompensacyjnych, udzielana przez nauczycieli wychowawców.
W zależności od zaobserwowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych nauczyciele w swoich grupach wspomagają rozwój dzieci poprzez:
- usprawnianie sfery rozwoju ruchowego całego ciała,
- doskonalenie sprawności manualnej,
- doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- usprawnianie mowy i myślenia,
- kształtowanie umiejętności nabywania prawidłowych postaw społecznych i dojrzałości emocjonalnej,
- kształtowanie prawidłowej dynamiki procesów myślowych (nadpobudliwość psychoruchowa, obniżona pobudliwość psychoruchowa),
- rozwijanie zainteresowań i zdolności intelektualnych, plastycznych, muzycznych.
Ww. działania poprzedzone są wstępną obserwacją pedagogiczną i prowadzone są przez nauczycieli w grupach w czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
O konieczności udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zakresie, formach, terminie) rodzice będą informowani. Przedszkole  organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej również,  współpracując ściśle z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowie.

                 W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  organizowane są specjalistyczne zajęcia prowadzone przez specjalistów: logopedę (Pani mgr Agnieszka Micał) psycholog (Pani mgr Aleksandra Żeleźnik) oraz pedagoga specjalnego (Pani mgr Joanna Smoleń).

                Do zadań psychologa w przedszkolu w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, należy:
1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym”.

                  Do zadań pedagoga specjalnego w Przedszkolu w ramach tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, należy:
1) zajęcia w ramach zadań związanych z rekomendowaniem dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci
w życiu przedszkola oraz dostępności,
2) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola we współpracy z nauczycielami,
3) wspieraniem nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z wychowankiem, – dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych, – doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb wychowanków,
4) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
5) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym,
6) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanka,
7) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8)  prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
     Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, ćwiczenia grafomotoryczne, elementy metody Integracji Sensorycznej, różnorodne techniki plastyczne np. malowanie dziesięcioma palcami, stemplowania, masa plastyczna, zabawy paluszkowe, wierszyki masażyki, TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

                W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  organizowane są specjalistyczne zajęcia logopedyczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego zajęciami logopedycznymi objęte są dzieci, u których w wyniku obserwacji pedagogicznych rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne w zakresie zaburzeń mowy i wymowy utrudniających komunikację językową i edukację.

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.