Regulamin dla rodziców

Regulamin dla rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 24 W TARNOWIE

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 • 1

Regulamin został opracowany przez Radę Rodziców na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

 • 2

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 • 3

Terenem działania Rady Rodziców zwanej dalej „Radą” jest budynek Przedszkola Publicznego Nr 24 w Tarnowie, przy ul. Westerplatte 11 zwanego dalej „przedszkolem”.

 

Rozdział 2
Istota i cele Rady Rodziców

 • 4
 1. Rada jest organem kolegialnym, autonomicznym w przedszkolu działającym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, Statutem Przedszkola Publicznego Nr 24 w Tarnowie oraz niniejszym regulaminem.
 2. Rada stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Celem działalności Rady jest:
 • Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z przedszkolem, władzami oświatowymi i samorządowymi w zakresie doskonalenia działalności statutowej przedszkola i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych
  i opiekuńczych na dzieci.
 • Uczestniczenie w życiu przedszkola dla ciągłego podnoszenia poziomu pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
 • Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o funkcjach opiekuńczych i wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola w życiu dziecka.
 • Prezentowanie wobec Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacje
  o udzielanej pomocy na rzecz przedszkola oraz działalności finansowej Rady.

 

Rozdział 3
Wybory do Rady Rodziców i jej struktura

 • 5
 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału obecnych na pierwszym zebraniu organizacyjnym.
 3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. W skład Rady nowej kadencji mogą wchodzić rodzice będący członkami Rady w roku poprzednim.
 5. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady nie później niż 30 dni od dnia wyborów należy do obowiązków Dyrektora przedszkola.
 • 6
 1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną.
 2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie trwania kadencji, na skutek odstąpienia od działalności ze składu Rady ubędzie jeden z członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady, lub odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady.
 5. Powodem odwołania może być naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działanie na szkodę przedszkola, drastyczne naruszanie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa
  w pracach Rady.
 6. Odwołanie członka Rady następuje na posiedzeniu Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów w trybie uchwały.
 7. Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

 

Rozdział 4
Kompetencje Rady Rodziców

 • 7
 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, określającego w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
 2. Zapisy w regulaminie muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem przedszkola.
 3. Rada opiniuje w szczególności:
 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
 • projekt planu finansowego składany przez Dyrektora przedszkola,
 • wniosek o wprowadzenie w przedszkolu eksperymentu pedagogicznego,
 • podjęcie działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji,
 • pracę nauczyciela początkowego i mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • wnioskowanie o nadanie imienia dla przedszkola,
 1. Rada ma uprawnienia do:
 • delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
 • występowania do Dyrektora, Rady Pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
 • uzgodnienia czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola,
 • wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • wyboru przedstawiciela Rady, rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

Rozdział 5
Zadania członków Rady Rodziców

 • 8
 1. Działalnością Rady kieruje przewodniczący.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest:
 • kierowanie całokształtem prac Rady,
 • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  z uwzględnieniem zadań wynikających ze szczegółowego programu rozwoju przedszkola,
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady,
 • kierowanie działalnością finansową Rady,
 • przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów rady dotyczących działalności przedszkola.
 1. Zadaniem skarbnika jest:
 • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady,
 • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie do wypłaty,
 1. Zadaniem komisji rewizyjnej jest:
 • dokonywanie raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki
  w kasie Rady,
 • składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady.
 1. Zadaniem sekretarza jest protokołowanie zebrań Rady .

 

Rozdział 6
Organizacja pracy Rady Rodziców

 • 9
 1. Rada obraduje na zebraniach, które są organizowane z początkiem roku szkolnego,
  w jego połowie, na zakończenie oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Pierwsze zebranie Rady zwołuje Dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 3. Pierwsze zebranie Rady otwiera Dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady.
 4. Na pierwszym zebraniu przewodniczący Rady z ubiegłego roku lub upoważniona przez niego osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane
  z działalnością Rady, łącznie z finansami.
 5. Kolejne zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad oddziałowych lub Dyrektora przedszkola.
 6. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
 7. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 8. W zebraniach Rady powinna uczestniczyć, co najmniej połowa jej członków.
 9. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor przedszkola, na zaproszenie Rady.
 10. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.
 • 10
 1. Rada podejmuje na zebraniach uchwały we wszystkich sprawach zgodnie ze swoimi kompetencjami.
 2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
  w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 3. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 4. Wszyscy członkowie Rady w głosowaniu dysponują jednym głosem.
 • 11
 1. Zebrania Rady są protokołowane ręcznie w księdze protokołów i stanowią dokumentację przedszkola.
 2. Protokół z zebrania Rady powinien zawierać:
 • numer, datę i miejsce zebrania,
 • listę osób obecnych podczas zebrania,
 • zatwierdzony porządek obrad,
 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 • przebieg obrad,
 • streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 • uchwały w formie załączników,
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

Rozdział 7
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 • 12
  1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada może gromadzić środki finansowe, lecz jako organ przedszkola, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, Rada nie ma osobowości i zdolności prawnej, nie może zatem zatrudniać osób i zawierać umów.
  2. Środki finansowe mogą być gromadzone przez Radę w oparciu o:
   • dobrowolne składki rodziców i innych osób,
   • inne źródła.
  3. W zakresie dobrowolnych składek Rada nie może ustalać obligatoryjnych opłat dla rodziców i innych osób, może jednak podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat poprzez wskazanie celu oraz argumentowanie zasadności jego realizacji.
  4. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada ustala na początku każdego roku szkolnego.
  5. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować dowolną składkę na fundusz Rady.
  6. Innymi źródłami gromadzenia środków finansowych przez Radę mogą być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców wokół przedszkola, np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytwarzanych przez rodziców, darowizny dla przedszkola
   z przeznaczeniem na fundusz Rady.
 • 13
 1. Rada jako dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie osób fizycznych o celach niezarobkowych jest uprawniona do podejmowania działań z zakresu sfery pożytku publicznego, do których zaliczają się akcje typu:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu.
 2. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe przekazuje się bezpośrednio na cele zbiórki.
 • 14
 1. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady.
 2. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę.
 3. Wpłaty na fundusz Rady rodzice mogą dokonywać jednorazowo lub w wybranych przez siebie ratach.
 4. Wpłaty przyjmowane są na kwitariusze wpłat stanowiące druki ścisłego zarachowania.
 5. Fundusze Rady oraz obrót gotówki są księgowane.
 • 15
 1. Rada ustala plan finansowy i preliminarz wydatków na początku każdego roku szkolnego.
 2. Zgromadzone środki finansowe Rada może przeznaczyć jedynie na wspieranie działalności statutowej przedszkola a więc na wszelkie wydatki związane z kształceniem
  i wychowaniem np. wycieczki, nagrody, imprezy przedszkolne, ponadstandardowe wyposażenie przedszkola lub ponadstandardowe środki dydaktyczne.
 3. Rada upoważnia Dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady zgodnie
  z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
 4. Rada upoważnia przewodniczącego do podpisywania i składania dokumentów
  w Urzędzie Skarbowym.

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

 • 16
  1. Rada posługuje się pieczątką o treści:

Rada Rodziców

przy Przedszkolu Publicznym Nr 24

w Tarnowie, ul. Westerplatte 11

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich członków Rady.
 2. Regulamin powinien być aktualizowany po każdej zmianie przepisów określających zadania i kompetencje Rady oraz po każdej zmianie statutu obejmującej swym zakresem działalność Rady.
 3. Decyzja dotycząca zmian w regulaminie może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
 4. Wybrana w danym roku szkolnym Rada uchwala swój regulamin, nawet jeśli przyjmuje regulamin Rady, która zakończyła swoją kadencję.

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2023 Rady Rodziców z dnia 13 września 2023 r.